Zajedno u borbi protiv porodičnog nasilja!

SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja osnovan je 2018.g. kao odgovor države o potrebi prevencije i sprečavanja svih vidova nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Zajedno u borbi protiv porodičnog nasilja! Za sigurnost žena, dece i porodice

Naša vizija

ŽIVOT BEZ NASILJA

  • Pružamo usluge ženama kako bi izašle iz nasilja, gradimo budućnost u kojoj nasilje u porodici neće biti tolerisano 
  • Trajna promena – žena se postavlja u centar, savetodavna podrška se kreira prema njenim potrebama i kontekstu u kome živi, kako bi promena bila dugotrajna 
  • Prihvatamo pozive kako bismo podržali žene koje trpe nasilje u porodici, ali im i vraćamo moć da donose odluke o svom životu
  • Pomažemo pozitivnom razvoju potencijala žena, kroz zaštitu ženskih prava, kako bismo zajedno gradile pozitivno društvo
  • Misija Sos telefona za žene sa iskustvom nasilja je pružanje savetodavne podrške ženama kako bi se osnažile da izađu iz kruga nasilja u porodici

O usluzi

Sos telefon za žene sa iskustvom nasilja je prva nacionalna savetodavna telefonska usluga koja radi 24 sata, 7 dana u nedelji, namenjena ženama ali i drugim članovima porodice, koji su izloženi nasilju. Usluga je osnovana sa ciljem pružanja podrške ženama iz cele Srbije, kako bi izašle iz kruga nasilja i ostvarile svoje pravo na dostojanstven život bez nasilja. Konsultacije i savetovanje oko svih tema zbog kojih nas ženepozivaju se vrši u poverljivoj formi, čuvajući anonimnost pozivalaca/teljki, a svi pozivi subesplatni.Prema odredbama Istambulske Konvencije Saveta Evrope, najviša vrednost kojoj težimo je nulta tolerancija prema nasilju nad ženama. Usluga Sos telefona jeste i vid prevencije nasilja kroz savetovanje da do nasilja ne dođe, prepoznavanje neposredne opasnosti, savetodavne podrške ženama u slučaju krize i upućivanje na adekvatne službe u sistemu. Prilikom razgovora procenjuju se kapaciteti, snage i rizici za osobu koja poziva, uspostavlja se sistem podrške koji je na raspolaganju  žrtvi sve do izlaska iz krizne situacije. 

Naše savetnice

Naše telefonske savetnice su iskusni stručnjaci u oblasti telefonskog savetovanja, kao i u oblasti savetodavnog rada sa osobama koje se nalaze u krizi. Pored formalnog obrazovanja u oblasti socijalnog rada, psihologije i specijalne pedagogije, edukacija u različitim psihoterapijskim modalitetima, savetnice su prošle i brojne obuke iz oblasti rada sa ženama koje su doživele nasilje. Prihvatanje, empatija, uvažavanje pozivaoca/ teljki osnovni su principi kojima se savetnice vode tokom razgovora. Pozivi se prihvataju bez osuđivanja, diskriminacije i bez obzira na obrazovanje, uzrast, nacionalnu i versku pripadnost osoba koje traže našu pomoć.

Edukativni kutak

Konsultacije i savetovanje oko svih tema zbog kojih nas ženepozivaju se vrši u poverljivoj formi, čuvajući anonimnost pozivalaca/teljki, a svi pozivi subesplatni. Prema odredbama Istambulske Konvencije Saveta Evrope, najviša vrednost kojoj težimo je nulta tolerancija prema nasilju nad ženama.